Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı (2021-2023) ile alakalı genelge yayımladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde, İnsan Hakları Eylem Planı'nın 'Özgür Birey, Güçlü Toplum; Daha Demokratik Bir Türkiye' vizyonu ile 2 Mart 2021 tarihinde kamuoyuna açıklandığı anımsatıldı. İnsan Hakları Eylem Planı'nın, 11'inci Kalkınma Planı ile Yargı reformu Strteji Belgesi temelindeki reform iradesinin devamı olarak bütün bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerini kapsamına aldığı ifade edildi. Eylem Planıyla, detaylı bir mevzuat taramasıyla, hak ve özgürlükler alanında genişletici değişikliklerin yanında, kamu hizmetlerinin erişilebilir, hesap verilebilir, eşit, şeffaf ve adil bir şekilde sunulmasına dair standartların yükseltimesi amaçlandığı aktarıldı. Eylem Planı'yla birlikte, uygulamadaki sorunların çözümüne yönelik üst düzey bir farkındağın ve daha kuvvetli bir insan hakları koruma sistemi oluşturulmasının öngörüldüğü vurgulandı. Genelgede, "İnsan hak ve özgürlüklerine dair standartların yükseltilmesiyle, demokrasimizin vatandaş memnuniyetine odaklı şekilde kuvvetlenmesi süreci yeni bir ivme kazanacaktır" şeklinde ifade edildi.

FAALİYETLER İÇİN KISA, ORTA VE UZUN VADELER BELİRLENECEK

Eylem Planı'nda belirtilen etkinlikler için kısa, orta ve uzun vadelerin belinlendiği aktarılan genelgede "Uygulama süreci 2 sene olarak öngörülen Eylem Planı'nda amaç, hedef ve faaliyetler somut biçimde kaleme alınmış; öngörülen her bir faaliyet için kısa (1-3 ay), orta (6 ay ve 1 sene) ve uzun (2 sene) süreli vadeler belirlenmiştir. Bu vakitler azami niteliktedir. Bazı faaliyetler açısından ise niteliği gereği devamlı bir takvim olarak öngörülmüştür" ifadeleri yer aldı.

BAKANLIKLAR İLE KURULUŞLAR ORTAK ÇALIŞACAK

Eylem Planı çerçevesinde bulunan her bir faaliyetin öngörülen zaman içersinde gerçekleşmesinin, ilgili faalietten mesul bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının uhdesinde verildiği bildirildi. Sorumlu bakanlıklar ya da kurum ya da kuruluşların, ilgili faaliyetler çerçevesinde işbirliği yapacakları bakanlık, kurum ve kuruluşları belirleyeceği de aktarıldı. İşbirliği yapılacak kurumların belirlenmesinde oluşacak muhtemel tereddütlerin ise Cumhurbaşkanlığınca giderileceği vurgulandı.

İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI İZLEME VE DEĞERLENDİRME KURULU

Eylem Planı'nın etkin bir şekilde uygulanması ve şeffaf bir anlayışla izlenmesi hedefiyle bakanlıklar ile kamu kurum ve kurulaşlarının çalışmalarını takip ve koordine etmek amacıyla 'İnsan Hakları Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu'nun oluşturulduğu belirtildi. Kurulun ise Cumhurbaşkanı başkanlığında; Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet Bakanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Dışişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili'nden oluşacağı bilgisi yer aldı. Cumhurbaşkanı'nın yokluğunda ise Kurula, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlık edeceği aktarıldı.

Genelgenin devamında ise şu bilgilere yer verildi:

"Kurul 6 ayda bir toplanır, çalışma usul ve temelleri heyet tarafından belirlenir. İhtiyaç duyulması halinde, görüşlerinden yararlanılmak üzere alakalı kurumların temsilcileri Kurul toplantılarına çağrı edilebilir. Kurulan sekreterya hizmetleri Adalte Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

Eylem Planı'nda öngörülen faaliyetlerden mesul kurum ve kuruluşlar, uygulamaya dair raporlarını 4 aylık dönemlerde Adalet Bakanlığı'na gönderecektir. Adalet Bakanlığı, Eylem Planı'nın 'Yıllık Uygulama Raporu'nu hazırlayacak ve bu raporu İzleme ve Değerlendirme Kurulu'nun onayına sunacaktır. Rapor, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Kamu Denetçiliği Kurumu'na da iletilecek, bu kurumlar raporda dair değerlendirme neticelerini Cumhurbaşkanlığı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacaktır. Yıllık Uygulama Raporu, Cumhurbaşkanlığı tarafından kamuoyuna açıklanacaktır.

İnsan Hakları Eylem Planı Uygulama Takvimi, Adalet Bakanlığı'nın resmi internet adresinden yayımlanacaktır."