Ticaret Bakanlığı, dün yapılan çek düzenlemesi sebebiyle ticarette ve nakit akışında yaşanan aksamaların ardında alakalı bir açıklama yaptı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Düzenlemenin amacı ve gerekçesi de dikkate alınarak, ibraz süresinin son günü 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin açıklanan tarihler arasında bankaya ibrazı durumunda çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunması kaydıyla çekin ödenmesi, aksi takdirde 1/6/2021 tarihinden evvel karşılıksızdır işlemi yapılmaması gerekmektedir." şeklinde ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan duyuru şu şekilde:

"Bilindiği üzere 30/4/2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 15 inci maddesi ile 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna eklenen Geçici 3 üncü Maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile ibraz süresinin son günü 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin, bu tarihler arasında ibraz edilemeyeceği; 1/6/ 2021 tarihinden sonra, kalan ibraz süresi içersinde ibraz edilebileceği düzenlenmiştir.

Anılan hükmün gerekçesinde; tam kapanma ile beraber ticari hayatta meydana gelecek yavaşlamanın tacir ve esnaf bakımından olası olumsuz tesirlerini azaltabilmek ve tam kapanma dönemi içinde ödemelerini planlayabilmelerine imkan verebilmek amacıyla, tacir ve esnafın 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden kambiyo senedinden ve bilhassa çek ve bonodan kaynaklanan borçları ile kamu idarelerine olan borçlarına dair olarak 2021 senesi Mayıs ayı sonuna kadar yasal takip başlatılmamasının amaçlandığı ifade edilmiştir.

Anılan düzenleme ile hem Covid-19 salgın hastalığı sebebiyle uygulanan kısıtlama tedbirleri çerçevesinde çekini bankaya ibraz edemeyen alacaklının hakkı korunmuş hem de borçlunun ödeme günü bu tarihler arasına denk gelen borçlarını 1/6/2021 tarihinden sonra ödeyebilmelerine imkan tanınmıştır.

Bu itibarla, düzenlemenin amacı ve gerekçesi de dikkate alınarak, ibraz süresinin son günü 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin belirtilen tarihler arasında bankaya ibrazı durumunda çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunması kaydıyla çekin ödenmesi, aksi takdirde 1/6/2021 tarihinden evvel karşılıksızdır işlemi yapılmaması gerekmektedir. Bu konuda oluşan tereddütleri gidermek ve uygulama birliğini sağlamak üzere alakalı kurumlara bildirim yapılmıştır."

NE OLMUŞTU?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilen Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la, tam kapanma sebebiyle hak kayıplarının önlenmesi amacıyla, ibraz süresinin son günü 30 Nisan ile 31 Mayıs arasına denk gelen çeklerin ibrazı ertelenmişti.

Ayrıca 30 Nisan ile 31 Mayıs arasında, bu tarihler dahil olmak üzere vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar ile ilgili icra ve iflas takibi başlatılamayacak, ihtiyati haciz kararı verilemeyecek ve başlamış olan takipler duracak.