Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK) yapay zeka kullanımında kişisel verilerin korunmasına yönelik çalışmasında, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi, hak ihlaline meydan verilmemesi gerektiğine dikkati çekildi.

KVKK tarafından hazırlanan "Yapay Zeka Alanında Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Tavsiyeler" başlıklı çalışmada, yapay zeka alanında faaliyet gösteren, geliştiriciler, üreticiler, servis sağlayıcılar ve karar alıcılar için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerin korunması amacına yönelik öneriler yer aldı.

Günümüzde yapay zeka teknikleri ve uygulamalarında büyük ilerleme kaydedildiği, yapay zeka tabanlı sistemlerin birçok alanda yaşamı doğrudan etkilediği ifade edilen çalışmada, yapay zekanın bireyler ve toplum için önemli faydalar üretmekle birlikte, bireyin temel hak ve özgürlükleri kapsamında kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı bakımından doğru biçimde yönetilmesi gerektiği vurgulandı.

Yapay zeka alanında yapılan ya da yapılacak çalışmalara yönelik tavsiyelerin yer aldığı çalışmada, kişisel verilerin korunması hususunda açıklık sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

KVKK'NİN GENEL TAVSİYELERİ

Çalışmanın "Genel Tavsiyeler" başlıklı kısmında, yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesi ve uygulanması sürecinde ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi ve hak ihlaline meydan verilmemesi gerektiğine işaret edildi.

İnsan hakları ve temel özgürlüklerin himayesi ile insan onurunun korunması hakkının gözetilmesi gerektiği kaydedilen çalışmada, diğer tavsiyeler şöyle sıralandı:

- "Kişisel veri işleme temelli yapay zeka ve veri toplama çalışmaları kişilerin temel hak ve özgürlüklerini koruyan bir yaklaşım içerisinde hukuka uygunluk, dürüstlük, ölçülülük, hesap verebilirlik, şeffaflık, kişisel verilerin doğru ve güncel olması, kişisel veri kullanım amacının belirli ve sınırlı olması ilkeleri ile veri güvenliği yaklaşımına dayalı olmalıdır.

- Kişisel verilerin işlenmesinde potansiyel risklerin önlenmesi ve azaltılması üzerine odaklanan, insan haklarını, demokrasinin işleyişini, sosyal ve etik değerleri de göz önünde bulunduran bir bakış açısı benimsenmelidir.

- Veri işleme faaliyetinin bireyler ve toplum üzerine etkileri değerlendirildiğinde ilgili kişi açısından kontrolü mümkün olmalıdır.