İçişleri Bakanlığı fotoğrafı sitesi icisleri.Gov.Tr üstünden yayınlanan ilana göre bakanlık merkez ve taşra kadrolarında boş bulunan 1.772 adet kadro için sözleşmeli eleman alımı yapılacak. 2020 KPSS B grubundan belirlenen asgari puanı karşılamak ilk başta gelen şartlardan. İçişleri Bakanlığı eleman alımı ile alakalı tüm ayrıntıları öğrenmek isteyenler İçişleri Bakanlığı 1772 eleman alımı müracaat koşulları nedir, nereden, nasıl yapılır? Sorularıyla araştırmalarını devam ettiriyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2021

İçişleri Bakanlığı ile 1772 eleman alımı müracaat koşulları ve tüm ayrıntılar şöyle;


GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(c) Türk Ceza Kanununun 53.'ü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve de bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ya da kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

(ç) Erkek adaylar için askerlik durumu için; askerlikle ilişkisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

(d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53.'ü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2- Giriş(sözlü) sınavının yapıldığı yılın ise ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1986 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),

3- ÖSYM tarafından 2020 senesinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve lise mezunları için KPSSP(94) puan türünden en az 60 (altmış) ve üstünde KPSS puanı almış olmak şartıyla müracaatta bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın içerisinde bulunmak,

4- Adaylar ancak bir pozisyon unvanı sınavına başvurabilecektir. Bu müracaat yalnızca bir ile ya da Bakanlığa yapılacaktır. Birden fazla pozisyon unvanına ya da birden çok ile veya il ile beraber Bakanlığa yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5-Kamu kurum ve kuruluşlarında "4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında" full time olarak görev yapmakta iken protokolü feshedilen adayların müracaat tarihi itibarıyla bir senelik bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekiyor. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre protokolüni tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)

B) ORTAK ŞARTLAR

Avukat, Arşiv Uzmanı, Mühendis (Elektrik- Elektronik, Makine, Bilgisayar ve Harita), Şehir Plancısı, Programcı, Tekniker (Bilgisayar, Harita), Teknisyen (Elektrik- Elektronik) pozisyonlarından herhangi birine müracaatta bulunacak adayların aşağıda her pozisyon unvanı için belirtilen özel koşullara ek olarak;

(a) Kamu kurum ve de kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışanların, müracaatta bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yapmış oldukları 4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanının aynı olmaması,

(b) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken protokolü feshedilen adayların, fesihten önce görev yapmış oldukları 4/B sözleşmeli personel pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona müracaatta bulunmaları halinde, son başvuru tarihinden itibaren bir senelik bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekiyor.