Memurların 1982’den beri yürürlükte olan disiplin yönetmeliği, Cumhurbaşkanı kararıyla değişti.

Buna göre Cumhurbaşkanı bütün kamu idarelerinde, bakanlar bakanlık teşkilatında, üst yöneticiler başında bulundukları kamu idarelerinde ya da kendilerine bağlı birimlerde, bölge müdürleri taşra teşkilatı bölge kuruluşlarında, valiler taşra teşkilatı il ve ilçe kuruluşlarında, belediye başkanları belediye ve bağlı kuruluşlarında, misyon şefleri yurt dışı teşkilatında görevli tüm memurlar ile ilgili disiplin amirliği yetkisini taşıyacak. Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını vermeye yetkili olacak, verilen cezayı hafifletebilecek ya da kaldırabilecek. Kamu idarelerinin merkez teşkilatlarında disiplin kurulu, taşra teşkilatlarında il disiplin kurulu, bölge merkezlerinde bölge disiplin kurulu kurulacak.

Önce savunma

Disiplin cezası verilebilmesi için memur ile ilgili soruşturma açılması mecburi olacak. Soruşturma yapılmadan ceza verilemeyecek. Disiplin soruşturması, memurlar arasından görevlendirilen muhakkik ya da teftiş, denetim ve soruşturma yapmakla görevli memurlar eliyle yapılacak. Memura savunma hakkı tanınmadan disiplin cezası verilemeyecek. Devlet memurluğundan çıkarma cezasına dair soruşturma süreci sonunda disiplin amiri, savunmayı aldıktan sonra ceza verilmesi gerektiği kanaatine varırsa soruşturma dosyasını, kanaatini içeren yazı ile beraber yüksek disiplin kuruluna gönderecek. Memurun sözlü veya yazılı olarak son savunması, 657 sayılı Kanun’un 129. maddesinde tanınmış haklardan yararlanmasına olana sağlamak suretiyle talep edilecek. Devlet memurluğundan çıkarma cezasında 6 ay içersinde disiplin kovuşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrayacak.

Şikâyete somut delil şartı

Devlet memuru ile ilgili belirli bir konuyu içermeyen veya somut kanıta dayanmayan ihbar ve şikayetler işleme konulmayacak. Ceza alan memur, uyarma ve kınama cezalarında 5 sene, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında 10 sene sonra cezaların özlük dosyasından silinmesini talep edebilecek.