Teklif şu değişiklikleri içeriyor:

Kadın, evlenince eşinin soyadını alacak. Ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla eşinin soyadının önünde evlenmeden önceki soyadını da kullanabilecek. Kadının soyadı, kendi soyadı ile önceki kocasının soyadından oluşuyorsa kadın bu soyadlarından sadece birisini evleneceği kocasının soyadının önünde kullanabilecek. Anayasa Mahkemesi kadınların sadece evlenmeden önceki soyadlarını kullanmasını sağlayan bir iptal kararı vermişti. Bu yönde bir düzenleme yapılmamasının gerekçesinde, 'Anne ve babanın ayrı ayrı soyadı kullanmaları, çocuk üzerinde olumsuz etkiler doğurabilecek, çocuğun hangi soyadını kullanacağı ayrı bir tartışma konusu haline gelecektir. Bu durum, Türk toplumunun temeli olan aile bütünlüğüne zarar verebilecektir' denildi.

Karayolları Trafik Kanunu uyarınca trafikten men edilerek alıkonulan araçlardan yediemin otoparklarında bulunup da sahipleri tarafından teslim alınmayan veya sahiplerine ulaşılamayan araçların satışının hızla yapılması sağlanacak. Böylece bu araçlar çürümekten kurtulup ekonomiye kazandırılacak.

Evlilik birliği içinde doğan çocuğun koca ile olan soy bağının reddi için baba olduğunu iddia eden üçüncü kişiye verilen dava açma hakkının sınırları tekrar belirleniyor. Anneye de baba ile çocuk arasındaki soy bağının reddi için dava açma hakkı veriliyor.

Evlat edinilen çocuğun nüfus kaydına anne ve babası olarak evlat edinenlerin isimleri yazılabilecek.

Hakaret suçunun sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hali, uzlaştırma kapsamından çıkartılarak ön ödeme kapsamına alınıyor. Ayrıca şikâyete tabi olan hakaret suçunda şikâyet süresi iki yıla indiriliyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Genel Müdürlüğün idare ve temsil ettiği mazbut vakıflar, yargı harçlarından ve teminat gösterme zorunluluğundan muaf olacak.

AYM'nin iptal kararına göre Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile hakim ve savcıların ek tazminatları yeniden düzenleniyor.

Suçtan kaynaklanan mal varlıklarının aklanması, silahlı örgüt, terör örgütü, terörizmin finansmanı suçlarının işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphenin bulunması halinde şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına ilişkin düzenlemenin süresi 5 yıl uzatıldı.

 

KAYNAK:beyazgazete.com